کتاب های تالیفی و ترجمه ای در سال ۹۱ و ۹۲

کتاب های تالیفی و ترجمه ای در سال ۹۱ و ۹۲

کتاب حاضر که به عنوان یکی از منابع درسی دوره ی دکتری تکنولوژی آموزشی می باشد ، برای اولین بار در این زمینه ترجمه شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است .

 

Leave a reply