کتاب های تالیفی و ترجمه ای در سال ۹۱ و ۹۲

کتاب های تالیفی و ترجمه ای در سال ۹۱ و ۹۲

کتاب حاضر که از جمله منابع درسی در دوره ی دکتری تکنولوژی آموزشی می باشد ، به مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تریس و یادگیری پرداخته است .

Leave a reply