معرفی کتاب‌های تالیف شده در سال ۹۴-۹۳

معرفی کتاب‌های تالیف شده در سال ۹۴-۹۳

کتاب اختلالات طیف اوتیسم، مفاهیم، نظریه‌ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تالیف دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و رحیم مرادی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

این کتاب مشتمل بر سه بخش و ده فصل می باشد.

در فصل اول تاریخچه و مغهوم و علائم اختلالات طیف اوتیسم،

در فصل دوم فرآیند تشخیص و غربالگری،

در فصل سوم مهارت‌های اجتماعی،

در فصل چهارم نظریه‌ها، اصول و راهبردها،

در فصل پنجم فناوری اطلاعات و ارتباطات،

در فصل ششم چندرسانه‌ای آموزشی،

در فصل هفتم اصول چندرسانه‌ای مایر،

در فصل هشتم عناصر چندرسانه ای،

در فصل نهم بکارگیری نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در آموزش،

و در فصل دهم تاثیر چندرسانه‌ای  آموزشی در رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان طیف اوتیسم مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

Leave a reply