باز هم تاسوعا ؛ باز هم عاشورا …

باز هم تاسوعا ؛ باز هم عاشورا …

سلام بر فرزند زمزم و صفا

سلام بر آن آغشته به خون

….

Leave a reply