جلسه دفاع آقای دکتر دلروز

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای کاظم دلروز دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی روز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۹۴ در سالن دفاع دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

عنوان رساله: طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان  دوره اول متوسطه

استاد راهنما: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

اساتید مشاور: دکتر علی دلاور و دکتر فرامرز سهرابی

اساتید داور: دکترمجید صفاری نیا و دکتر خدیجه علی آبادی

photo_2016-01-12_17-30-02

Leave a reply