نشست علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

نشست علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

نشست انجمن علمی _ دانشجویی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان تنها دانشگاه مجری رشته تکنولوژی آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی در ایران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود .

Leave a reply