کتاب درسی جدید/ پاییز ۹۶

کتاب درسی جدید/ پاییز ۹۶

 

امروزه عامل فناوری را باید در فرایند آموزش و پرورش به ویژه آموزش و پرورش فراگیردر کنار سایرعوامل از جمله معلم، دانش آموز و محتوا به عنوان عاملی تاثیر گذار و مهم در نظر گرفت، چرا که بدون تلفیق هوشمندانه و موثر فناوری با فرایند تربیت، تحقق اهداف آن امکان پذیر نیست.

این کتاب مشتمل بر سه بخش و بیست و پنج فصل است. در فصل اول، کلیات آموزش ‌و پرورش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، در فصل دوم، گروه دانش‌آموزان با آسیب بینایی، در فصل سوم، گروه دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، در فصل چهارم، گروه دانش‌آموزان با آسیب‌های جسمی– حرکتی، در فصل پنجم، گروه دانش‌آموزان کم توان ذهنی، در فصل ششم، گروه دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری، در فصل هفتم، گروه دانش‌آموزان داری مشکلات رفتاری-هیجانی، در فصل هشتم، گروه دانش‌آموزان دارای مشکلات گفتاری-ارتباطی، در فصل نهم، گروه دانش‌آموزان با استعداد و تیزهوش،  در فصل دهم، ویژگی­های دانش­آموزان کم­توان ذهنی، در فصل یازدهم، انواع طبقه­بندی کم­توانی ذهنی، در فصل دوازدهم، عوامل کم­توانی ذهنی و پیشگیری از آن، در فصل سیزدهم، نظام آموزش‌وپرورش دانش­آموزان کم­توان ذهنی، در فصل چهاردهم، اصول و راهکارهای آموزش به دانش­آموزان کم­توان ذهنی، در فصل پانزدهم، محیط آموزشی مناسب برای دانش­آموزان کم­توان ذهنی، در فصل شانزدهم، کلیات فناوری و آموزش و پرورش ویژه، در فصل هفدهم،  کاربرد سخت­افزار در آموزش ویژه، در  فصل هجدهم، کاربرد نرم­افزار در آموزش ویژه، در فصل نوزدهم، کاربرد رایانه در آموزش ویژه، در فصل بیستم، کاربرد شبکه در آموزش ویژه، در فصل بیست و یکم، کلیات بازی­های رایانه­ای ، در فصل بیست و دوم، یادگیری مبتنی بر بازی­های رایانه­ای، در فصل بیست و سوم، کاربرد بازی­های رایانه­ای آموزشی توسط معلمان، در فصل بیست و چهارم کاربرد بازی­های رایانه­ای توسط دانش­آموزان کم­توان ذهنی و در  فصل بیست و پنجم تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در قالب مطالعه موردی بررسی و تبیین شده است.

مطالعه کتاب حاضر، به کلیه معلمان، والدین، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید فعال در زمینه آموزش و پرورش فراگیر توصیه می شود. همچنین از این کتاب می توان به عنوان منبع درسی مناسبی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته­های تکنولوژی آموزشی و روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی بهره گرفت. امید است با بهره گیری هدفمند و موثر از ظرفیت­های فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوان به گسترش نظام آموزش و پرورش فراگیر در سطوح ملی و بین المللی کمک نمود.

 


 

Leave a reply