کتاب درسی جدید

کتاب درسی جدید
به همت انتشارات آوای نور؛

کتاب «مدیریت مراکز یادگیری؛ مرکز یادگیری دانشگاه» منتشر شد

کتاب «مدیریت مراکز یادگیری؛ مرکز یادگیری دانشگاه» تالیف دکتر اسماعیل زوارکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و ابراهیم ابوالقاسمی، دانشجوی دکترای مدیریت رسانه منتشر شد.

به گزارش عطنا، در این کتاب در باب موضوعات کلیّات مرکز یادگیری، چگونگی ایجاد مرکز یادگیری، مرکز یادگیری دانشگاه، مطالعۀ تطبیقی مرکز یادگیری دانشگاه و طرح جامع مرکز یادگیری دانشگاه بحث شده است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «امروزه، مرکز یادگیری، اعم از مرکز فیزیکی و الکترونیکی به عنوان یکی از منابع یادگیری مطرح است. در دانشگاه‌های معتبر جهان در کنار سایر امکانات و خدمات، مرکز یادگیری از اهمّیّت به سزایی برخوردار است و به عنوان منابع تکمیلی، خدمات مؤثّری به دانشجویان، استادان، کارکنان و حتّی جامعه ارائه می کند.

در کتاب حاضر مرکز یادگیری دانشگاه و چگونگی ایجاد آن معرفی شده و نقش آن به عنوان یکی از منابع یادگیری مورد تحلیل قرار گرفته است .

کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است که در آن در باب موضوعات کلیّات مرکز یادگیری، چگونگی ایجاد مرکز یادگیری، مرکز یادگیری دانشگاه، مطالۀ تطبیقی مرکز یادگیری دانشگاه و طرح جامع مرکز یادگیری دانشگاه بحث شده است .

در کتاب حاضر سعی شده است ضمن معرّفی مراکز یادگیری دانشگاه های بین المللی، مرکز یادگیری دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان یکی از مراکز یادگیری ملّی معرّفی و چگونگی استقرار مرکز یادگیری برای دانشگاه و تجمیع مراکز یادگیری دانشکده ها در سطح دانشگاه، طرح پیشنهادی ارائه گردیده است».

نویسنده در پایان نوشته است: «مطالعۀ این کتاب برای همۀ دانشجویان، استادان، پژوهشگران و مدیران دانشگاه مفید است. همچنین از این کتاب می توان به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان رشتۀ تکنولوژی آموزشی و مدیریت آموزش عالی بهره گرفت».

Leave a reply