برگزاری جلسه دفاع دکتری

برگزاری جلسه دفاع دکتری

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احسان طوفانی نژاد ، دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی  به راهنمایی دکتر زارعی زوارکی و دکتر شریفی درآمدی و مشاوره دکتر نیلی و دکتر دلاور در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۱ تا ۱۳ در سالن دفاع دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. داوری این رساله توسط دکتر سعدی پور (داور داخلی) و دکتر رستگارپور (داور خارجی) صورت گرفت.

پس از بحث و بررسی، با اجماع گروه اساتید داور، راهنما و مشاور نتیجه ارزیابی رساله عالی با نمره ۲۰ در نظر گرفته شد.

موضوع رساله:

طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی‌شده با شبکه‌ اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی در درس علوم

چکیده:

این پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی‌شده با شبکه‌ اجتماعی مجازی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی در درس علوم انجام گرفته است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از روش آمیخته نوع متوالی اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی، از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش، اسناد، مقالات، کتاب ها، و متن‌های استخراج شده از مصاحبه با ۳۹ نفر از استادان متخصص و کارشناسان که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای استقرایی قرار گرفت. طبق تحلیل محتوای انجام شده، هفت مؤلفه اصلی درگیر‌شدن، تعامل، بازخورد، محتوا، منابع، ارزشیابی و پشتیبانی به دست آمد. همچنین ۲۴ زیر مؤلفه برای مؤلفه‌های اصلی استخراج شدند. پس از تحلیل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌ها در قالب الگو ارائه گردید. ابتدا الگوی مفهومی که در برگیرنده همه این عناصر بود طراحی شد و سپس الگوی روندی که الگوی کاربردی و قابل اجرا است طراحی و تدوین گردید. به منظور بررسی اعتبار درونی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن از طریق بررسی متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۹۲/۰به دست آمد. نمونه پژوهش در بخش اعتباریابی درونی شامل ۳۴ نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه بود. جهت بررسی اعتبار بیرونی در متغیر مهارت اجتماعی از دو ابزار استفاده گردید. اولین ابزار پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت، و دومین ابزار پرسشنامه مولد نام بود که با روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۸/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد. همچنین برای متغیر یادگیری از آزمون متخصص ساخته استفاده شد. نمونه در بخش اعتباریابی بیرونی ۱۶ نفر از دانش‌آموزان با آسیب شنوایی پایه نهم در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور پاسخگویی به سوال اعتبار بیرونی نیز از آزمون تی مستقل در قسمت طرح آزمایشی با گروه کنترل و از تی وابسته در قسمت طرح آزمایشی پیش‌آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج پژوهش بررسی اعتباریابی درونی الگو نشان داد میانگین بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای کل گویه ها (۱۹/۴) ازمیانگین فرضی (۳) بالاتر است. این تفاوت میانگین معنادار بوده و با اطمینان ۹۹ درصد می‌توان گفت الگوی طراحی شده دارای اعتبار درونی است. نتایج فرضیه‌ها در اعتباریابی بیرونی نیز نشان داد الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی‌شده با شبکه‌ اجتماعی مجازی بر مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دانش‌آموزان با آسیب شنوایی با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت دارد.

Leave a reply