تالیف

ترجمه

ردیف

نام   کتاب

سال انتشار به زبان اصلی

ناشر

سال نشر

مترجمان

تصویر

۱

راهنمای   رشد کودکان ….

۱۹۹۴

انتشارات بنیاد

۱۳۷۷

اسماعیل زارعی زوارکی

                                                                     

۲

یادگیری الکترونیکی در قرن   ۲۱

E-learning   in …

۲۰۰۳

انتشارات علوم و فنون

۱۳۸۴

اسماعیل زارعی زوارکی

سعید صفایی موحد

    

۳

راهنمای   خود ارزشیابی

Manual for self …

۲۰۰۳

انتشارات علوم و فنون

۱۳۸۴

حسن رضا زین آبادی

اسماعیل زارعی زوارکی

 

۴

راهنمای   عملی یادگیری و تدریس تلفیقی

۲۰۰۶

انتشارات دانشگاه

علامه طباطبائی

۱۳۸۸

اسماعیل زارعی زوارکی

وحید صالحی

    

۵

روشهای   نوین پروش خلاقیت

انتشارات رشد فرهنگ

۱۳۸۹

اسماعیل زارعی زوارکی

سید محمد رضا صفوی

    

۶

نظام   آموزش از راه دور

انتشارت علمی و فرهنگی

۱۳۹۰

اسماعیل زارعی زوارکی

سعید وفایی موحد